SL100614 Morston to Blakeney Point 011

Seal
SL100614 Morston to Blakeney Point  011